5ο Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης Μαΐου 2015

Ιουν 05 2015

5ο Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης Μαΐου 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.28

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015

(5ο  Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης  Μαΐου 2015)

(ΘΕΜΑ: 2ο της ημερήσιας διάταξης)

 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε στο κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ, στη Νέα είσοδο, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., μετά από την 5\22-5-15 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.

Παραβρέθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση από τα τακτικά μέλη του οι κ. 1) Μπουζιάνης Παύλος, Πρόεδρος, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Αλούπης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 4) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 5) Κούλη Πόλα, 6) Λαμπρινούδης Νικόλαος, 7) Σταυρόπουλος Πέτρος, και 8) Σούμπλης Κωνσταντίνος, Δημότες.

Αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Μπουζιάνης Παύλος άρχισε την συνεδρίαση. Έπειτα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι το Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. καλείται να εγκρίνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα εισαχθούν στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας την 26η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄.

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. της χρήσεως που έληξε την 31/12/14.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 3. Έγκριση αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση που έληξε 31/12/14.
 4. Προέγκριση  αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. για τη νέα χρήση 2015.
 5. Εκλογή νέου ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής του.
 1. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Εγκρίνει να εισαχθούν στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας την 26η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

 • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. της χρήσεως που έληξε την 31/12/14.
 • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 • Έγκριση αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση που έληξε 31/12/14.
 • Προέγκριση αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. για τη νέα χρήση 2015.
 • Εκλογή νέου ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής του.
 • Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                        1.ΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.ΚΟΥΛΗ ΠΟΛΑ

 1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

Καλαμάτα  28/5/15

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ