ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014

Ιαν 28 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΙΟΚΛΗΣ  Α.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.54

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014

(11ο  Διοικητικό Συμβούλιο της 17ης  Δεκεμβρίου 2014)

(ΘΕΜΑ: 2ο της ημερήσιας διάταξης)

 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ συνήλθε στο κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ, στη Νέα είσοδο, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., μετά από την 11\10-12-14 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.

Παραβρέθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση από τα τακτικά μέλη του οι κ. 1) Μπουζιάνης Παύλος, Πρόεδρος, 2) Αλούπης Παναγιώτης, (ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος), Δημοτικοί Σύμβουλοι, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) Κούλη Πόλα, 5) Λαμπρινούδης Νικόλαος, και 6) Σταυρόπουλος Πέτρος,  Δημότες.

Αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Μπουζιάνης Παύλος άρχισε την συνεδρίαση. Έπειτα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., οικονομικού έτους 2015».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι ο Προϋπολογισμός της εταιρίας είναι ειλικρινής και πραγματικός και το σύνολό του ανέρχεται σε € 831.984,07. Αναλυτικά,

Α. ΕΙΣΡΟΕΣ                                          831.984,07                                                 

Β. ΕΚΡΟΕΣ                                           584.322,00                                                         

Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2015              247.662,07

Στο σημείο αυτό αναπτύσσεται διαλογική συζήτηση και τα μέλη του Δ.Σ. ερωτούν τον Γενικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Κωτσάκο για τους εγγραφέντες κωδικούς του Προϋπολογισμού, ο οποίος απαντά, αναλύει και αιτιολογεί τον κάθε έναν χωριστά παραθέτοντας ταυτόχρονα και τα απολογιστικά στοιχεία της εταιρίας του οικονομικού έτους 2015.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει προς ψήφιση τον Προϋπολογισμό της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., οικονομικού έτους 2015, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 

 

 

                                                               ΕΙΣΡΟΕΣ

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΡΩ
38 Χρηματικά  διαθέσιμα 30/11/2014            110.948,07

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

 

Φ.Π.Α. παρεπομένων ασχολιών 1.150,00
Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. εργαζομένων 12.000,00
54.09.0005 Τέλη χαρτοσήμου εισοδημάτων από οικοδομές. 19.251,00
ΣΥΝΟΛΟ 32.401,00
75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ  
75.08 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
75.08.0023 Ενοίκια Χριστουγεννιάτικων οικίσκων 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
76.03.0000 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού 800,00
76.03.0001 Τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου 90,00
  ΣΥΝΟΛΟ 890,00 
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
77 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
77.00.1000 Ενοίκια Βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. 250.000,00
77.00.2000 Ενοίκια Εμπορικών μονάδων Ανατολικού Κέντρου 2.620,00
77.00.3000 Ενοίκια Εμπορικών μονάδων Δυτικού Κέντρου 100.000,00
77.00.4000 Ενοίκια από ΚΑΜΜΕ 2.616,00
77.00.5000 Ενοίκια από Λαϊκή Αγορά 85.000,00
77.00.6000 Τουριστικό Ταϋγέτου 12.205,00
77.00.7000 Τουριστικό Μικράς Μαντίνειας 14.670,00
77.00.8000 Ισόγειο κατάστημα Δημοτ. Καταστήματος Μ. Μαντίνειας 5.905,00
77.00.10000 Δημοτική Μαρίνα 61.300,00
77.00.11000 Παλαιό Γυμνάσιο Παραλίας —–
77.00.12000 Αγροτεμάχιο θέσης ΚΑΒΡΟΓΗ 429,00

ΣΥΝΟΛΟ

534.745,00 
 81  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
81.01.0000 Τόκοι υπερημερίας 7.000,00
81.01.9900 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 13.000,00
 
82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 135.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 135.000,00
                                          

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΙΣΡΟΩΝ         831.984,07

 

               

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ 1.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ           534.745,00                                               

2.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ          186.291,00  

 

3.    ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/11/2014          110.948,07                          

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ      831.984,07                            

 

 

 

 

ΕΚΡΟΕΣ

 Κ.Α.   ΤΙΤΛΟΣ

ΕΥΡΩ

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.03.1723

Εργαλεία

1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ   1.000,00          
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.03.8523 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 1.500,00
14.09.5123 Εξωτερικές πινακίδες προβολής επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ. 5.000,00
14.09.5223 Κλιματιστικό μηχάνημα 800,00
14.09.5423 Κάμερα ασφαλείας 1.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ  8.300,00               
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 
54.00.7523 Φ.Π.Α. παρεπομένων ασχολιών 1.150,00
54.03.0000 Απόδοση Φ.Μ.Υ. εργαζομένων 12.000,00
54.08.0000-0001-0002 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων και τελών 50.000,00
54.09.0005

Τέλη χαρτοσήμου εισοδημάτων από οικοδομές.

19.251,00
  ΣΥΝΟΛΟ 82.401,00
59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
59.20.0000 Τοκοχρεωλυτική δόση Α.Τ.Ε – Γυμνασίου παραλίας 1.229,14
59.30.0000 Δόση οφειλής εις Δήμο Καλαμάτας—Δανείου Τ.ΠκΔ 37.146;86
  ΣΥΝΟΛΟ  38.376,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.00.0000 Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού 108.000,00
60.01.0000 Τακτικές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού               17.000,00
60.03.0000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού 26.525,00
60.04.0000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  ημερομίσθιου προσωπικού 4.400,00
60.05.0000 Αποζημιώσεις απολύσεως και εξόδου από την υπηρεσία 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

170.925,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
61.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 12.000,00
61.00.0623 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 15.000,00
61.00.0007 Αμοιβές και έξοδα κλητήρων 6.000,00
61.00.0100 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 800,00
61.00.0400 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 2.460,00
61.01.0004 Αμοιβές και έξοδα μελετητών 1.000,00
61.01.0007 Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 16.000,00
61.01.0009

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας

1.110,00
61.98.0523

Λοιπές αμοιβές τρίτων

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

59.870,00
62  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00.0013 ΔΕΗ 3.000,00
62.02.0013-23 ΥΔΡΕΥΣΗ 2.000,00
62.03.0023 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά 3.500,00
62.05.0000 Ασφάλιστρα πυρός 4.750,00
62.07.0123 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων, τεχνικών έργων 70.000,00
62.07.0223 Επισκευές μηχανημάτων 1.000,00
62.07.0423 Επισκευές και συντηρήσεις Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

85.750,00
63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 
63.04.0000 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2.500,00
63.98.0200 Φόρος ακίνητης περιουσίας 72.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

74.900,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
64.00.0423 Έξοδα διακίνησης υλικών αγαθών μέσω τρίτων 100,00
64.00.0523 Έξοδα μεταφοράς αγαθών υποθηκευμένων 1.500,00
64.01.0000 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 150,00
64.02.0123 Διαφημίσεις από ραδιόφωνο – τηλεόραση 8.000,00
64.02.9923 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης 6.000,00
64.05.0065 Συνδρομές σε περιοδικά – εφημερίδες 1.500,00
64.05.0223 Λοιπές συνδρομές 1.500,00
64.07.0023 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00
64.07.0323 Γραφική ύλη – λοιπά υλικά γραφείων 700,00
64.08.0213 Υλικά φαρμακείου 200,00
64.08.0323 Υλικά H/Y 500,00
64.08.0423 Υλικά φωτοτυπικού – FAX 300,00
64.08.9923 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 300,00
64.09.0123 Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων 5.000,00
64.98.0007 Οδοιπορικά 1.500,00
64.98.0023 Κοινόχρηστες δαπάνες 8.550,00
64.98.0800-8023 Διάφορα 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

57.800,00
 81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
81.00.9900

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

Κ.Α. 38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/11/2014

Τα χρηματικά διαθέσιμα της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. την 30/11/2014 ανέρχονται σε € 110.948,07

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 54.        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

 

54.00.7523 Φ.Π.Α. Παρεπομένων ασχολιών

Αφορά την είσπραξη Φ.Π.Α. € 1.150,00 από την ενοικίαση 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων.

 

54.03.0000 Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. εργαζομένων

Το ύψος της παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 12.000,00.

 

54.09.0005 Τέλη χαρτοσήμου  εισοδημάτων από οικοδομές

Το ύψος του χαρτοσήμου 3,6% που αναλογεί στα μισθώματα του έτους 2015 θα ανέλθει σε 19.251,00 ευρώ.

 

Κ.Α. 75.           ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

 

75.08.0023 Ενοίκια Χριστουγεννιάτικων οικίσκων

Από την ενοικίαση 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων προβλέπεται έσοδο € 5.000,00.

 

Κ.Α. 76.            ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

76.03.0000      Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού

Τα κεφάλαια της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε τοποθετούνται σε προθεσμιακό λογαριασμό διότι προσφέρουν την μεγαλύτερη απόδοση. Λαμβανομένων υπόψη την κατά την διάρκεια του έτους πληρωτέων υποχρεώσεων τα κατά Μ.Ο. εναπομείναντα κεφάλαια υπολογίζεται ότι θα αποδώσουν τόκους της τάξεως των 800,00 ευρώ.

 

76.03.0001      Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίου

Οι τόκοι για το 2015 από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου που διατηρεί η ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, υπολογίζονται σε 90,00 ευρώ.

Κ.Α. 77       ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 

77.00.1000      Ενοίκια Βιοτεχνικών Μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ

Τα έσοδα από τις 64 ενοικιαζόμενες μονάδες του ΒΙΟ.ΠΑ κατά το 2015, υπολογίζονται σε 250.000,00 ευρώ και αποτελούν τη βέλτιστη απόδοση.

 

77.00.2000      Ενοίκια εμπορικών μονάδων Ανατολικού Κέντρου

Τα έσοδα από τις 2 μονάδες του Ανατολικού Κέντρου υπολογίζονται για το 2015 σε 2.620,00 ευρώ.

 

77.00.3000      Ενοίκια εμπορικών μονάδων Δυτικού Κέντρου

Τα έσοδα από τις 48 μονάδες του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου υπολογίζονται για το 2015, σε 100.000,00 ευρώ.

77.00.4000  Ενοίκια από ΚΑΜΜΕ

Τα έσοδα από την λειτουργία Κυλικείου στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοικήσεως, υπολογίζονται σε 2.616,00 ευρώ. Για τα 5 γραφεία που στεγάζεται το Δημοτικό Παντοπωλείο δεν προβλέπεται έσοδο.

 

77.00.5000      Ενοίκια από λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

Ως γνωστό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ορισθεί ο χώρος του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους σχετικά με τις ημέρες, αριθμό αδειών και τιμή ανά μονάδα, το ετήσιο (2015) ύψος των εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα υπολογίζεται σε 85.000,00 ευρώ. Οι μικροπωλητές νόμιμοι αδειούχοι ανέρχονται σε 35 και οι επαγγελματίες καταστηματάρχες που εκθέτουν εμπορεύματα ανέρχονται σε 24.

 

77.00.6000      Τουριστικό Ταϋγέτου

Τα έσοδα από τη μίσθωση του Τουριστικού Ταϋγέτου θα ανέλθουν  το 2015 σε 12.205,00 ευρώ

 

77.00.7000       Τουριστικό Μικράς Μαντίνειας

Τα έσοδα από τη μίσθωση του Τουριστικού Μικράς Μαντίνειας θα ανέλθουν το 2015 σε 14.670,00 ευρώ.

 

77.00.8000      Ισόγειο κατάστημα Δημοτικού καταστήματος Μικράς Μαντίνειας

Tα έσοδα από τη μίσθωση του ισογείου καταστήματος του Δημοτικού καταστήματος Μικράς Μαντίνειας θα ανέλθουν το 2015 σε 5.905,00 ευρώ.

 

77.00.10000    Δημοτική Μαρίνα

Σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο και την απόδοση του 8% επί των ακαθαρίστων εσόδων της Μαρίνας εκτιμάται ότι θα προκύψει έσοδο ύψους 61.300,00 ευρώ.

77.00.11000    Παλαιό γυμνάσιο Παραλίας

Το παλαιό Γυμνάσιο Παραλίας χρησιμοποιείται από τη Δημοτική επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και δεν προβλέπεται έσοδο.

 

77.00.12000    Αγροτεμάχιο θέσης ΚΑΒΡΟΓΗ

Από την ενοικίαση του αγροτεμαχίου 12.000 περίπου τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στη θέση ΚΑΒΡΟΓΗ της Κοινότητας Μαυροματίου θα προκύψει έσοδο 429,00 ευρώ.

 

Για τον υπολογισμό των εσόδων από μισθώματα έχουν ληφθεί υπόψη η υπ’ αριθμ. 28/2012. η υπ’ αριθμ. 27/13 και η υπ. αριθμ. 48/14 αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με τις οποίες η ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. προέβη σε μείωση του μισθώματος σε όσους εκ των μισθωτών κατέθεσαν αιτιολογημένο αίτημα μειώσεως.

 

Κ.Α. 81.         ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

81.01   Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

 

81.01.0000      Έσοδα από τόκους υπερημερίας

Βάση αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρίας, επιβάλλεται ο εκάστοτε ισχύων τόκος υπερημερίας μηνιαίως για καθυστερήσεις μισθωμάτων πέραν του πενθημέρου εκάστου μηνός. Για το 2015 υπολογίζονται έσοδα της τάξεως των 7.000,00 ευρώ.

 

 

81.01.9900 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Προβλέπεται έσοδο € 6.000,00 από είσπραξη δικαστικών εξόδων, από αποζημίωση Εθνικής Ααφαλιστικής καθώς και από λοιπά  μη προβλέψιμα έσοδα.

 

Κ.Α. 82.   ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

82.01   Έσοδα  προηγουμένων χρήσεων

Τα προσδοκόμενα έσοδα από προηγούμενες χρήσεις που κατά βάση προέρχονται από οφειλόμενα μισθώματα και εμφανίζονται στο λογαριασμό 30 του Ισολογισμού της εταιρίας θα ανέλθουν σε € 135.000,00 Τα ανωτέρω διεκδικούνται με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και με τη μέθοδο των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

12.03.1723      Εργαλεία

Για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων προβλέπεται δαπάνη € 1.000,00

Κ.Α.14. ΕΠΙΠΛΑ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

14.03.8523 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

Για την αντικατάσταση απαξιωμένων Η/Υ κ.λ.π. προβλέπεται δαπάνη € 1.500,00.

 

14.09.5123 Εξωτερικές πινακίδες προβολής επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ.

Αφορά την τοποθέτηση εξωτερικών πινακίδων προβολής των επιχειρήσεων που στεγάζονται στο ΒΙΟ.ΠΑ. δαπάνης  5.000,00 ευρώ.

 

14.09.5223  Κλιματιστικό μηχάνημα

Επιβάλλεται η αντικατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος του Λογιστηρίου λόγω παλαιότητας. Το ύψος της προμήθειας εκτιμάται σε 800,00 ευρώ.

 

14.09.5423 Κάμερα ασφαλείας

Για την εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας με τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο ΒΙΟ.ΠΑ. προβλέπεται δαπάνη € 1.000,00.

Κ.Α. 54.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

 

54.00.7523 Φ.Π.Α. παρεπομένων ασχολιών

Η είσπραξη Φ.Π.Α. € 1.150,00 από την ενοικίαση 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

54.03.0000 Απόδοση Φ.Μ.Υ. εργαζομένων

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών των εργαζομένων της εταιρίας που θα αποδοθεί στη ΔΟΥ θα ανέλθει σε € 12.000,00.

 

 

 

54.08.0000-0001-0002 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων και τελών

Επειδή η εταιρία το οικονομικό έτος 2014 προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει κέρδη, θα προκύψει  υποχρέωση φόρου εισοδήματος,  ο οποίος εκτιμάται σε € 50.000,00.

 

54.09.0005 Τέλη χαρτοσήμου εισοδημάτων από οικοδομές

Το εισπραχθέν χαρτόσημο των μισθωμάτων ύψους 19.251,00 ευρώ αποδίδεται στη ΔΟΥ με τη δήλωση εισοδήματος.

Κ.Α.59.      ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

59.20.0000      Τοκοχρεωλυτική δόση ΑΤΕ – Γυμνασίου Παραλίας

Το Γυμνάσιο Παραλίας επιβαρύνεται με τοκοχρεωλυτική δόση σεισμοδανείου έως το έτος 2024 με σταθερή ετήσια δόση ύψους 1.229,14 ευρώ.

 

59.30.0000      Δόση οφειλής εις Δήμο Καλαμάτας  δανείου Τ.Π.κ΄ Δ.

Σύμφωνα με την 468/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται 15ετής διακανονισμός του ποσού των 557.202,82 ευρώ το οποίο προέκυψε από την μη καταβολή εκ μέρους της ΑΔΕΚ των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου της προς το Τ.Π.κ΄Δ. για τα έτη 2001 έως 2003 και τα οποία κατέβαλλε ο Δήμος Καλαμάτας ως εγγυητής. Για το έτος 2015 θα καταβληθεί στο Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 37.146,86 Ευρώ.

Κ.Α.60.      ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

60.00.0000      Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού

Εκτιμάται ότι για το 2015 οι αποδοχές του έμμισθου προσωπικού της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε  θα ανέλθουν στο ποσό των 108.000,00 ευρώ.

 

60.01.0000      Τακτικές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού  

Για τον συντηρητή της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε  υπολογίζονται αποδοχές της τάξεως των 17.000,00 ευρώ.

60.03.0000      Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού

Οι αναλογούσες ετήσιες εργοδοτικές εισφορές στις αμοιβές του έμμισθου προσωπικού θα ανέλθουν σε 26.525,00 ευρώ.

 

60.04.0000      Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  ημερομίσθιου προσωπικού

Οι αναλογούσες ετήσιες εργοδοτικές εισφορές στις αμοιβές του ημερομίσθιου προσωπικού θα ανέλθουν σε 4.400,00 ευρώ.

 

60.05.0000 Αποζημιώσεις απολύσεως και εξόδου από την υπηρεσία

Για την αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης του Λογιστή προβλέπεται δαπάνη € 15.000,00.

Κ.Α. 61.           ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

61.00.0000      Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

Για την Νομική στήριξη της Εταιρίας προβλέπονται αμοιβές Δικηγόρων  ύψους 12.000,00 ευρώ.

 

61.00.0623 Αμοιβές και έξοδα λογιστών

Για την υποστήριξη του Λογιστηρίου της εταιρείας από εξωτερικό συνεργάτη προβλέπεται δαπάνη € 15.000,00.

 

61.00.0007      Αμοιβές και έξοδα κλητήρων

Αφορά τη διεκπεραίωση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων προς τους αντιδίκους της Εταιρίας κόστους 6.000,00 ευρώ.

 

61.00.0100      Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων

Για τους πλειστηριασμούς της εταιρίας προβλέπεται ότι θα προκύψουν δαπάνες ύψους 800,00 ευρώ.

 

61.00.0400      Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών

Για τον έλεγχο του Ισολογισμού και γενικά των οικονομικών καταστάσεων της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών θα προκύψει δαπάνη 2.460,00 ευρώ.

 

61.01.0004 Αμοιβές και έξοδα μελετητών

Αφορά αμοιβές για κατάθεση πάσης φύσεως μελετών  ύψους 1.000,00 ευρώ.

 

61.01.0007  Αμοιβές Μελών Δ.Σ.

Αφορά την ετήσια αποζημίωση  του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ύψους 16.000,00 ευρώ.

 

61.01.0009      Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας

Η αμοιβή του τεχνικού ασφαλείας για το 2015 θα ανέλθει σε 1.110,00 ευρώ.

 

61.98.0523      Λοιπές αμοιβές τρίτων

Προβλέπεται δαπάνη 5.500,00 ευρώ για παρεμβάσεις – τροποποιήσεις προγραμμάτων γενικής λογιστικής, μισθοδοσίας (Ε.Α.Π) κ.λ.π καθώς και για λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων.

Κ.Α. 62.           ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

62.00.0013      Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

Προβλέπεται δαπάνη 3.000,00 ευρώ  για την ετήσια κατανάλωση ρεύματος της Εταιρίας.

 

62.02.0013-23 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Προβλέπεται δαπάνη 2.000,00 ευρώ για την κατανάλωση νερού.

 

62.03.0023      Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά

Προβλέπεται δαπάνη 3.500,00 ευρώ για τις 7 τηλεφωνικές γραμμές που διαθέτει η εταιρία.

 

62.05.0000      Ασφάλιστρα  πυρός

Η εταιρία έχει ασφαλίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της στο ΒΙΟ.ΠΑ. κατά παντός κινδύνου. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 4.750,00 ευρώ.

 

62.07.0123      Επισκευές  κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων

Για τις παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις εγκαταστάσεις της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, υπολογίζεται δαπάνη 70.000,00 ευρώ.

 

62.07.0223   Επισκευές μηχανημάτων

Για επισκευές μηχανημάτων – εργαλείων της εταιρίας προβλέπεται δαπάνη 1.000,00 ευρώ.

 

62.07.0423      Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Προβλέπεται δαπάνη ύψους 1.500,00 ευρώ  για επισκευές του εξοπλισμού της εταιρίας.

Κ.Α. 63.           ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

 

63.04.0000      Τέλη καθαριότητας του φωτισμού

Προβλέπεται δαπάνη 2.500,00 ευρώ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

 

63.98.0200      Φόρος ακίνητης περιουσίας

Τα Νομικά πρόσωπα βάσει Νόμου υποχρεούνται στην καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ).

Για το 2015 η Εταιρία προβλέπεται ότι θα καταβάλλει το ποσό των € 72.400,00, εκ του οποίου το ποσό των € 28.945,36 αφορά υπόλοιπο φόρου του έτους 2014.

 

Κ.Α. 64.           ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

 

64.00.0423      Έξοδα διακίνησης υλικών αγαθών μέσω τρίτων

Για έξοδα διακίνησης αλληλογραφίας – φακέλων κ.λ.π. υπολογίζεται δαπάνη 100,00 ευρώ.

 

64.00.0523      Έξοδα μεταφοράς αγαθών υποθηκευμένων

Για τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας  διαφόρων πλειστηριασθέντων κινητών πραγμάτων προβλέπεται δαπάνη 1.500,00 ευρώ.

 

64.01.0000 Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού

Για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των  στελεχών της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.  προβλέπεται δαπάνη 150,00 ευρώ.

 

64.02.0123 Διαφημίσεις από ραδιόφωνο – τηλεόραση

Προβλέπεται δαπάνη 8.000,00 ευρώ για διαφημιστική καμπάνια των επιχειρήσεων του ΒΙΟ.ΠΑ,του Παζαριού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κ.λ.π, μέσω τηλεοράσεως και ραδιοφώνου.

 

64.02.9923 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης

Για διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης της εταιρείας και των μισθωτών της προβλέπεται δαπάνη € 6.000,00.

 

64.05.0065 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες

Για τις συνδρομές αυτές προβλέπεται δαπάνη 1.500,00 ευρώ.

 

64.05.0223      Λοιπές συνδρομές

Πρόκειται για δαπάνες πληροφοριακών εντύπων και προγραμμάτων Η/Υ του Λογιστηρίου και ταμείου κόστους 1.500,00 ευρώ.

 

 

 

 

64.07.0023      Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων

Προβλέπεται δαπάνη 2.000,00 ευρώ και αφορά το κόστος για την εκτύπωση διαφόρων εντύπων (εντάλματα πληρωμής, γραμμάτια είσπραξης, αποδείξεις, μηχανογραφικό χαρτί κ.λ.π.).

 

64.07.0323      Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων

Για κάθε μορφή γραφικής ύλης προβλέπεται δαπάνη 700,00 ευρώ.

 

64.08.0213  Υλικά φαρμακείου

Προβλέπεται δαπάνη 200,00 ευρώ για την αγορά φαρμάκων.

 

64.08.0323      Υλικά Η/Υ

Γι’ αναλώσιμα Η/Υ – εκτυπωτών προβλέπεται δαπάνη 500,00 ευρώ.

 

64.08.0423      Υλικά Φωτοτυπικού – fax

Γι’ αναλώσιμα του φωτοτυπικού και του fax προβλέπεται δαπάνη 300,00 ευρώ.

 

64.08.9923         Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης

Αφορά κονδύλι για την προμήθεια υλικών καθαριότητας ύψους 300,00 ευρώ.

 

64.09.0123         Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων

Προβλέπεται δαπάνη 5.000,00 ευρώ για διάφορες ανακοινώσεις της εταιρίας .

 

64.98.0007           Οδοιπορικά

Για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της εταιρίας εντός πόλεως προβλέπεται δαπάνη 1.500,00 ευρώ.

 

64.98.0023      Κοινόχρηστες δαπάνες

Αφορά τις δαπάνες καθαρισμού του κτιρίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, του χώρου λειτουργίας της Λαíκής Αγοράς στο Δ.Ε.Κ και έκτακτους καθαρισμούς στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 8.550,00 ευρώ.

 

 

64.98.0800-8023         Διάφορα

Για διάφορα έξοδα καθαρισμού, φροντίδας πρασίνου  των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και για λοιπά έξοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο άλλο κωδικό προβλέπεται δαπάνη 20.000,00 ευρώ.

 

Κ.Α. 81  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

81.00.9900   Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Γι΄ έκτακτα και απρόβλεπτα έξοδα προβλέπεται δαπάνη 5.000,00 ευρώ.

 

Τα αποθεματικά της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. 31/12/2015 είναι  > του 5% και < του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε γνώση του θέματος  και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., οικονομικού έτους 2015, ο οποίος εμφανίζει ανακεφαλαιωτικά τα παρακάτω ποσά:

ΕΣΟΔΑ                             831.984,07

ΕΞΟΔΑ                             584.322,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/15  247.662,07

  1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                   1.ΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  2. ΚΟΥΛΗ ΠΟΛΑ
  3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

Καλαμάτα  18/12/14

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ